Shrnutí
My jako společnost MUSIC WARS s.r.o. (se sídlem 28. října 375/9, Staré Město, Praha 1, PSČ 110 00, IČO 06353339, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 280754, dále si v tomto dokumentu říkáme pro zjednodušení také „Správce“) zpracováváme jako správce tvé osobní údaje.

Hlavně zpracováváme osobní údaje v tvém uživatelském profilu jako je např. tel. číslo a e-mail. Pokud se bojíš, že bychom tvé osobní údaje prodali nějakému gangsterovi nebo něco takového, tak buď bez obav. Tvé údaje střežíme jako oko v hlavě, protože tvoří část našeho know how.

Dále ti rozvedeme např. to, co s tvýma osobníma údajema děláme a proč je vůbec potřebujeme.

Tvé osobní údaje potřebujeme hlavně k tomu, abys u nás mohl/a vůbec zkoušet nebo si od nás něco koupil/a. Pokud si to chceš přečíst i právnickýma kecama, tak tvé osobní údaje potřebujeme (i) pro splnění smlouvy s tebou ohledně poskytnutí služby (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy o poskytování služeb), kterou sis u nás objednal, případně (ii) pro prodej zboží, pokud si u nás nějaké koupíš (např. předplacený kredit, poukaz něbo něco takového). Dále je potřebujeme pro zpracování tvých osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností naší společnosti.

Pokud k nám přijdeš zkoušet, tak se nelekni, ale máme u nás několik kamer. Upozorní tě na to i cedulka před vstupem do prostor – to kdybys byl takovej pankáč, že si tento dokument ani pořádně nepřečteš. Všechny informace o kamerách, které by bylo fajn znát, si přečteš přehledně tady: www.zkusebnakarlak.cz/kamery Jsou tam i obrázky, aby se ti v tom lépe orientovalo. Jo a obsah na tomhle odkazu je součástí těchto privacy policy a tvoří jejich nedílnou součást. To jednoduše znamená, že by sis ho měl přečíst stejně tak jako tento dokument.

Doufáme, že jsi v tomto shrnutí našel všechny důležité informace. Pokud ne, pokračuj dále tak, jak uznáš za vhodné. Jen tě musíme upozornit, že už to bude víc právnický, takže pěkná nuda. Určitě tě od toho neodrazujeme, jen doporučujeme udělat si k tomu třeba nějakej dobrej čaj.
 
Kdybys nás chtěl kontaktovat
Naše kontaktní údaje jsou následující: adresa pro doručování 28. října 375/9, Staré Město, Praha 1, PSČ 110 00, adresa elektronické pošty info@zkusebnakarlak.cz, telefon +420 602 202 446.

Pověřence pro ochranu osobních údajů jsme nejmenovali, protože nemusíme a ani nechceme
 
Co nás opravňuje tvé osobní údaje zpracovávat
Právním základem zpracování tvých osobních údajů je, že toto zpracování je nezbytné pro:

splnění smlouvy mezi tebou a námi jako Správcem nebo pro provedení opatření před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále též „GDPR“);
splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 
Proč tvé osobní údaje zpracováváme
Účelem zpracování tvých osobních údajů je plnění smlouvy mezi tebou a námi, včetně doručení zboží (kdyby sis u nás nějaké koupil) a řešení případných práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.

Automatické individuální rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení neděláme.
 
Jak dlouho máme osobní údaje uložené
Tvé osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.
 
Komu osobní údaje předáváme
Dalšími příjemci tvých osobních údajů budou případné zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží (pokud si u nás koupíš nějaké hmotné zboží) či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem naší zkušebny, včetně provozu software a ukládání dat. Dalšími příjemci tvých osobních údajů jsou osoby, kterým je poskytnout musíme, např. naše milá účetní, která za nás plní naše daňové povinnosti.

Příjemci tvých osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné úřady v případech, kdy nám to uloží legislativa.

Nemáme v úmyslu předat tvé osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Teda kromě Zimbabwe, ale tam budou tvé osobní údaje perfektně v bezpečí a určitě je nikdo nezneužije. Ne, s tou Zimbabwe jsme si dělali legraci.
 
Jaká máš práva
Kromě práva nevypovídat máš následující práva.

Za podmínek stanovených v nařízení máš právo požadovat od nás přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz tvých osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování tvých osobních údajů a dále právo na přenositelnost tvých osobních údajů.

Pokud si myslíš, že zpracováním tvých osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, tak nám napiš a rádi ti vše vysvětlíme, protože nařízení dodržujeme více než poctivě. Máš i právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Nemáš povinnost osobní údaje poskytnout, stejně jako nemáš povinnost u nás zkoušet či si u nás něco kupovat. Budeme samozřejmě raději, pokud u nás budeš zkoušet a ještě šťastnější budeme, když se ti u nás bude líbit. Poskytnutí tvých osobních údajů v příapdech, kdy vyžadujeme, abys nám je poskytnul, je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí těchto osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji z naší strany splnit.