0. PRAVIDLA SOUVISEJÍCÍ S KORONAVIREM
0.1. Pokud aktuální obecně závazná opatření (např. usnesení vlády) nestanoví žádná opatření související s koronavirem nebo je stanoví mírnější než v tomto článku uvedená, tak se aplikují tato mírnější opatření, případně se tento článek neaplikuje vůbec. Jinak platí, že do odvolání jsme v provozu pouze pro podnikatele ve smyslu § 420 a násl. občanského zákoníku, kteří budou prostory užívat výlučně pro svoji podnikatelskou činnost nebo pro výkon povolání. Rezervace pro spotřebitele ve smyslu § 419 občanského zákoníku jsou zakázány. Počet osob uvnitř prostor je do odvolání omezen na nejvýše 4 osoby.

0.2. Souhlasem s těmito obchodními podmínkami a provedením rezervace kupující prodávajícímu prohlašuje, že splňuje podmínky dle odst. 0.1 těchto obchodních podmínek a dále, že při užívání prostor Zkušebny Karlák bude dodržovat veškerá nařízení, opatření a další předpisy vlády a jiných státních orgánů, které se na něj vztahují.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti MUSIC WARS s.r.o., se sídlem 28. října 375/9, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 00, IČO 06353339, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 280754 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytování služeb (dále jen „smlouva o poskytování služeb“) a kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetové stránky prodávajícího, která je umístěná na adrese www.zkusebnakarlak.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím on-line formuláře a rezervačního systému webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě o poskytování služeb. Odchylná ujednání ve smlouvě o poskytování služeb mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb. Smlouva o poskytování služeb a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu o poskytování služeb lze uzavřít v českém jazyce, jakož i v jazycích uvedených ve webovém rozhraní obchodu.

1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující objednávat služby a zboží nabízené prodávajícím (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání služeb a zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání služeb a zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání služeb jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména, nikoliv však výlučně, v případě:

2.5.1. kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá;

2.5.2. kdy kupující poruší své povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb nebo z kupní smlouvy (včetně těchto obchodních podmínek);

2.5.3. kdy se kupující dopustí ve vztahu k prodávajícímu jednání, které je v rozporu se zákonem nebo s dobrými mravy.

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o službách a zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivých služeb a zboží. Ceny služeb a zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny služeb a zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít smlouvu o poskytování služeb či kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.2. V případě, že kupující zakoupí od prodávajícího službu (služby) i zboží (např. slevové vouchery, karty s přednabitým kreditem či dárkové karty, a to vše jak v elektronické, tak papírové podobě), obsahuje webové rozhrané také informace o nákladech spojených s balením a dodáním takovéhoto zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.3. Pro objednání služeb či zboží vyplní kupující příslušný formulář ve webovém rozhraní obchodu. Formulář obsahuje zejména informace o:

3.3.1. objednávané službě či zboží;

3.3.2. způsobu úhrady ceny za poskytované služby či zboží;

3.3.3. požadovaném způsobu doručení případného objednávaného zboží a 3.3.4. informace o nákladech spojených s případným dodáním zboží. (dále společně jen jako „objednávka“).

3.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například e-mailem či telefonicky).

3.6. Smluvní poměr mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. CENA SLUŽEB A ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1. Cenu služeb dle smlouvy o poskytování služeb může kupující uhradit prodávajícímu pouze bezhotovostně prostřednictvím zabezpečené platební brány.

4.2. Cenu zboží a náklady spojené s případným dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu pouze bezhotovostně prostřednictvím zabezpečené platební brány.

4.3. V případě platby dle čl. 4.1. a 4.2. těchto obchodních podmínek je cena za služby (resp. zboží) splatná okamžikem uzavření smlouvy, tj. okamžikem kliknutí na tlačítko „Objednat“, resp. okamžikem zaslání potvrzení objednávky ze strany prodávajícího kupujícímu.

4.4. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé ceny za služby (či zboží) ještě před odesláním kódu, prostřednictvím kterého lze do Zkušebny Karlák vstoupit, (resp. před odesláním zboží). Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.5. Případné slevy z ceny služeb či zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.6. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě smlouvy o poskytováním služeb, resp. ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy, kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny služeb či zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. Pokud by kupující s tímto postupem nesouhlasil, může napsat prodávajícímu na e-mail info @ zkusebnakarlak . cz (bez mezer) a prodávající mu daňový doklad vystaví v listinné podobě.

4.7. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (TJ. PŘI REZERVACE ZKUŠEBNY)
5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. a) občanského zákoníku nemůže od smlouvy o poskytování služeb (tj. při rezervaci zkušebny) odstoupit.

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
6.1. Kupující bere na vědomí, že v případě, že na webovém rozhraní nakupuje zboží (např. papírové slevové kupóny, papírové přednabité kredity či papírové dárkové poukazy), dochází k uzavření samostatné kupní smlouvy, která je na smlouvě o poskytování služeb nezávislá. Pokud je takové zboží upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, nebo je-li zboží elektronickým obsahem (např. elektronický slevový kód či elektronický předplacený kredit), nemá kupující právo od takové smlouvy odstoupit.

6.2. Pouze v případě, nejedná-li se o případy uvedené v čl. 6.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy dle občanského zákoníku odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu č. 1 obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info @ zkusebnakarlak . cz (bez mezer).

6.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

6.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

6.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

7. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
7.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

7.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. 7.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

7.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

8.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

8.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

8.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

8.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

8.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

8.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.3. Ustanovení uvedená v čl. 8.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

8.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

8.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

8.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
9.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. 9.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info @ zkusebnakarlak . cz (bez mezer). Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

9.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

9.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

9.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
10.1. Ochrana osobních údajů se řídí Podmínkami ochrany osobních údajů, které jsou dostupné na adrese https://www.zkusebnakarlak.cz/cs/podminky-ochrany-osobnich-udaju a jsou nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

11. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
11.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

11.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

12. DORUČOVÁNÍ
12.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v jeho uživatelském profilu.

13. ZRUŠENO

14. PODMÍNKY STORNA
14.1. Kupujícími je umožněno rezervaci bezplatně zrušit (stornovat), avšak pouze do 48 hodin od začátku rezervace za podmínek uvedených dále. Pokud do rezervovaného času zbývá méně jak 48 hodin, bude Kupujícímu při zrušení rezervace vracená částka ponížená o 50 %.

14.2. Rezervaci lze, po splnění podmínek dle předchozího bodu, zrušit po přihlášení do uživatelského účtu Kupujícího na adrese https://rezervace.zkusebnakarlak.cz/ po zobrazení sekce “moje rezervace”. Poté může Kupující zvolit rezervaci, kterou si přeje zrušit a po kliknutí na detail rezervace rezervaci stornovat.

14.3. Peněžní prostředky, které Kupující použil na uhrazení rezervace, budou po stornu automaticky vráceny na účet, ze kterého byla provedena úhrada. Odeslání peněžních prostředků (resp. jejich poměrné části při pozdním stornu) zajišťuje platební brána obvykle do 3 pracovních dnů od storna. 

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
15.1. Pokud právní poměr založený smlouvou o poskytování služeb či kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

15.2. Volbou práva dle čl. 15.1. obchodních podmínek není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

15.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

15.4. Smlouva o poskytování služeb, kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

15.5. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

15.6. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování je ulice 28. října 375/9, Praha 1 - Staré Město, PSČ 110 00, adresa elektronické pošty je info @ zkusebnamustek . cz (bez mezer).

15.7. Tyto obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 12. 3. 2020 a ruší předchozí znění obchodních podmínek včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle prodávajícího nebo elektronicky na https://rezervace.zkusebnakarlak.cz/terms.

PŘÍLOHA Č. 1: VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
UPOZORNĚNÍ: od smlouvy o poskytování služeb (rezervace zkušebny po určitou dobu) nelze v souladu s ust. § 1837 písm. a) odstoupit. Rovněž nelze odstoupit od kupní smlouvy na zboží, které je upravené podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, nebo je-li zboží elektronickým obsahem (např. elektronický slevový kód či elektronický předplacený kredit), případně obsahuje-li kód na elektronický obsah (za předpokladu, že takové zboží bylo vyndáno původní obálky). Pro více info viz články 5 a 6 obchodních podmínek.

 

Vaše jméno a příjmení:
Vaše adresa:
Váš telefon a e-mail:
 
MUSIC WARS s.r.o.
IČO 06353339
se sídlem 28. října 375/9, Staré Město, Praha 1, PSČ 110 00
V ………………… dne ………

Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené na dálku Dobrý den, dne…………… jsem prostřednictvím vaší internetové stránky www.zkusebnakarlak.cz uzavřel kupní smlouvu, jejímž předmětem bylo zboží ………………… Zboží jsem převzal dne ………… od …………………………………… Zásilka byla doručena v neporušeném obalu a v bezvadném stavu.

Vzhledem k tomu, že zboží nenaplnilo má očekávání, rozhodl jsem se využít svého práva, a v souladu se zněním § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, od výše uvedené kupní smlouvy odstoupit.

Zboží Vám zasílám zpět v samostatné zásilce a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny, včetně nákladů na poštovné ve výši ………………..………,- Kč ve prospěch mého bankovního účtu č. ……………………… nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

S pozdravem .............................................. (podpis)